کره ۱۶

کره 16

کره  ۱۶ با قیمت ۱۱۸۰۰۰ریال در کارتن های ۳۶ عددی  .   کره ۱۶ بدون جعبه با قیمت ۹۵۰۰۰ریال با تعداد دلخواه مشتری .

کره ۱۶