کره ۱۳

کره 13

کره  ۱۳ – کره ۱۳ نقش جهان در کارتن های ۶۰ عددی با قیمت ۱۰۷۰۰۰ریال . کره ۱۳ بدون جعبه با تعداد دلخواه مشتری با قیمت ۸۸۰۰۰ریال .

کره ۱۳